Verschil re-integratie zieke werknemers bij eigen risico WGA en verzekerd bij UWV

UWV heeft onderzocht wat de verschillen zijn in ervaren re-integratieactiviteiten en de re-integratieresultaten voor zieke werknemers binnen de eerste twee ziektejaren, vergeleken tussen eigenrisicodragers voor WGA en publiek verzekerden WGA.

De conclusie is dat de weg naar de WIA de eerste 2 jaar van het ziekteverzuim niet verschilt tussen werknemers van eigenrisicodragers voor de WGA en werknemers van publiek verzekerde werkgevers. Deze bevinding is in lijn met eerder verricht onderzoek

In het onderzoek van UWV Kennisverslag 2017-3 is gekeken naar de situatie van werknemers die tenminste negen maanden ziek waren. Onderzocht is de kans op tenminste gedeeltelijke werkhervatting binnen 1 jaar, dan wel 1,5 jaar na ziekmelding, de duur van het ziekteverzuim en de verwachtingen omtrent WIA-aanvraag bij 1,5 jaar ziekte.

De belangrijkste conclusies uit het artikel zijn:

  • Er is geen verschil in kans op volledige hersteldmelding of gedeeltelijke werkhervatting binnen 1 jaar, dan wel 1,5 jaar na ziekmelding tussen werknemers van eigenrisicodragers en werknemers van publiek verzekerde werkgevers. Ook de geschatte duur van het ziekteverzuim verschilt niet tussen deze 2 groepen. Rond 1 jaar is 23 procent en rond 1,5 jaar 47 procent van de langdurig zieke werknemers weer volledig beter gemeld.
  • De langdurig zieke werknemers ervaren geen verschil in begeleiding tussen eigenrisicodragende en publiek verzekerde werkgevers. Ook de tevredenheid van de werknemers met de begeleiding verschilt niet tussen deze 2 groepen.
  • Bij 1,5 jaar ziekte verwachten werknemers van eigenrisicodragers even vaak als werknemers van publiek verzekerde werkgevers een aanvraag te doen voor een WIA-uitkering (rond de 58 procent van de werknemers die nog ziek zijn op dat moment).

Relatie tussen eigenrisicodragerschap voor WGA en re-integratie
Het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid heeft als doel om het ziekteverzuim en het beroep op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zo veel mogelijk te beperken. Werkgevers van zieke werknemers hebben een belangrijke rol gekregen, enerzijds in de vorm van re-integratieverplichting (Wet verbetering poortwachter) en anderzijds in de vorm van verschillende financiële prikkels (loondoorbetaling bij ziekte, premiedifferentiatie WIA). De mogelijkheid om voor eigenrisicodragerschap voor de WGA te kiezen is onderdeel van dit pakket.

Bron: www.salarisnet.nl